Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

W dniu 5 października rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na stanowisko stypendysta-doktorant w naszym zakładzie.
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki grant OPUS 17
Nr projektu: 2019/33/B/NZ3/01004

Treść ogłoszenia

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

 • Stopień magistra z zakresu nauk biologicznych, chemicznych lub pokrewnych
 • Aktywność naukowa udokumentowana udziałem w konferencjach i publikacjami
 • Znajomość zagadnień dotyczących transportu wewnątrz - i zewnątrzkomórkowego
 • Znajomość podstawowych technik hodowli komórkowych i biologii molekularnej
 • Umiejętność analizy danych za pomocą dostępnego oprogramowania i narzędzi analitycznych (Image J, Origin, FunRich)
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów biochemicznych, technik Western Blot, cytometrycznych

Opis zadań:

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć realizacja zadań badawczych z planem badań jednostki, a zwłaszcza:

 • Pomoc w przygotowaniu hodowli komórkowych i izolacji mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych
 • Izolacja białek, lipidów z powierzonych próbek
 • Wykonywanie pomiarów cytometrycznych, spektrometrycznych (FTIR), analiz TRPS i biochemicznych
 • Wykonanie analiz Western Blot
 • Terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań i poleceń kierownika grantu
  przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie tajemnicy służbowej
 • Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, oraz zasad bhp i p. poż.
 • Należytą dbałość o powierzone mienie.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 19 października 2020, 00:00

Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

 • Możliwość kontynuacji studiów doktoranckich w ramach realizowanego projektu
 • Stypendium doktoranckie w wysokości 2 000 zł w ramach projektu
 • Praca w interdyscyplinarnym laboratorium Zakładu Fizyki Medycznej Wydziału FAIS UJ
 • Dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej
 • Przyjazne, międzynarodowe i interdyscyplinarne środowisko pracy.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie ogólnych Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łukasiewicza 11, 30-348 Kraków (w kopercie z dopiskiem: stypendysta OPUS17 NZ3) lub wysłać je na adres mailowy: e.stepien@uj.edu.pl (w tytule „stypendysta OPUS17 NZ3”) następujące dokumenty:

1) podanie (w nagłówku nr ogłoszenia)

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych).

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3) odpis dyplomu magisterskiego
4) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

5) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
6) Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
7) Informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 05.10.2020
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 19.10.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 tygodnia od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych na to stanowisko.
Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow